OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje jsou pro naši společnost důvěrné a zpracováváme je v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Naše společnost jako správce osobních údajů od Vás jakožto subjektu osobních údajů vyžaduje:

 • a) vaše osobní údaje v rozsahu, jež nám sdělujete prostřednictvím tohoto dotazníku, pro uzavření smlouvy a komunikaci a poskytnutí našich služeb. Dále evidujeme produkty, které jste si u nás zakoupili. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.
 • b) vaše osobní údaje vypovídající o vašem zdravotním stavu. Tyto osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho výslovného souhlasu, jež jste nám udělil/a.
 • c) vaše osobní údaje v rozsahu elektronické adresy a telefonního čísla pro marketingové využití vašich údajů – tj. šíření obchodních sdělení v podobě e-mailových newsletterů obsahujících nabídku zboží nebo služeb a aktuality. Toto zpracování je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, vyjma případů, kdy jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. orgány veřejné moci) a případů, kdy mohou být osobní údaje v odpovídajícím rozsahu předávány smluvním partnerům společnosti (dodavatelům) pro plnění závazků a povinností ze smluv (např. terapeutovi, který je vám přidělen).

Údaje jsou zpracovány jak manuálně, tak elektronicky, a jsou uchovávány ve Vaší osobní složce a současně v našem počítačovém systému, kde jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny před zneužitím, poškozením či ztrátě. Dobu uchování osobních údajů určuje trvání vašeho klientského vztahu a dále předpisy v oblasti vedení daňové a účetní evidence. V případě obchodních sdělení zpracováváme Vaše údaje na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se odhlásí z odběru.  Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Na základě žádosti máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům – tedy získat potvrzení o tom, zda jsou námi vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup.
 • právo na opravu osobních údajů – pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné.
 • právo na výmaz osobních údajů – avšak pouze za předpokladu, že se neuplatní výjimky opravňující nás osobní údaje i nadále zpracovávat.
 • právo na omezení zpracování – zejména v případech, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování.
 • právo na přenositelnost osobních údajů – tedy jste oprávněn/a získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu správce.
 • právo kdykoliv odvolat váš souhlas v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu.

Shora uvedená práva můžete realizovat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu našeho sídla.

 • právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.